नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, 2077