मापदण्ड


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 दीर्धकालीन मंगला-सहाना पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR), २०७७ - -
2 कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ - -
3 सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ - -
4 प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ - -
5 मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड, २०७४ - -
6 केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ - -
7 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) , २०७० - -
8 सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ - -
9 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८ - -
10 एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ - -