मापदण्ड


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
11 मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड, २०७४ - -
12 केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ - -
13 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) , २०७० - -
14 सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ - -
15 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६८ - -
16 एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ - -
17 आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ - -