नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिले संशोधन) नियमावली, 2076