Policy

S.N Title
1 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069 Download
2 अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना Download
3 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, 2072 Download
4 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, 2077 Download