Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Policy

S.N Title
1 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2069 Download
2 अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना Download
3 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, 2072 Download
4 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, 2077 Download
5 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, 2078 (मस्यौदा) Download