Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Standards

S.N Title
1 आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, 2069 Download
2 एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, 2071 Download
3 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरुको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड Download
4 सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, 2071 Download
5 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) मापदण्ड, 2070 Download
6 केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, 2075 Download
7 मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय समितिको सदस्य छनौट मापदण्ड, 2074 Download
8 प्रदेशमा लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, Download
9 सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि सशर्त अनुदान रकम खर्च सम्बन्धी म Download
10 कोरोना भाइरस (कोभिड-19) महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 Download
11 प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - 2077 Download
12 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहको छनौट तथा केन्द्र संचालन सम्बन्धी मापदण्ड - 207 Download
13 प्रदेशस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी शशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम Download
14 संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 Download
15 जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2077 Download
16 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 Download