Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

Acts & Rules

S.N Title
1 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली (मस्यौदा), 2074 Download
2 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) ऐन-2075 Download
3 बालबालिकासम्बन्धी कानुनलार्ई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक Download
4 बालबालिका सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख व्यवस्था, 2071 Download
5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन , 2064 Download
6 महिलाको हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बनेका कानूनहरुको संगालो 2069 Download
7 बोक्सीको आरोप (कसूर र सजाय) ऐन, 2072 Download
8 कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार (निवारण) ऐन, 2071 Download
9 घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 2066 Download
10 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, 2064 Download
11 आपतकालीन बालउद्धार कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2067 Download
12 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, 2065 Download
13 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, 2051 Download
14 नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन 2072 ले ल्याएका व्यवस्थाहरु Download
15 लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न लैंगिक समानताको लागि नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्नबनेको बिधयक Download
16 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, 2075 Download
17 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, 2063 Download
18 ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, 2065 Download
19 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली, 2070 Download
20 एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिले संशोधन) नियमावली, 2076 Download
21 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2077 Download
22 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, 2077 Download
23 लैगिंक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन)नियमावली, 2067 संशोधन सहित 2076 Download
24 बालबालिका संम्वन्धी नियमावली 2078 Download