Government Of Nepal

Ministry of Women, Children and Senior Citizens

Singhadurbar, Kathmandu

International Treaties/Commitments

S.N Title
1 महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, 1979 Download
2 Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002(MIPPA) Download
3 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, 2006 Download