Work,Plan and Progress

S.N Title
1 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना , 2062 Download
2 मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, Download
3 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्र Download
4 लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना 2061 Download
5 माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति 2075-02-09 Download
6 लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष 2076 को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना (मस्यौदा) Download
7 Covid-19 Action Plan 2077 Download
8 मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, 2077 Download
9 मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, 2077 Download
10 National Action Plan for Persons with Disabilities Download