स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने महिला विकास कार्यक्रमको परिचय, उद्देश्य र कार्यान्वयन विधि

     अनुसूचीहरु 

  • अनुसूची 1     ससर्त अनुदानको रुपमा विनियोजित बजेट
  • अनुसूची 2     तालिम कार्यतालिका

  • अनुसूची 3      सेवा केन्द्र सञ्जालको कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference)

  • अनुसूची 4       महिला संस्था र कार्यालयबीच गर्ने सम्झौताको ढाँचा

  • अनुसूची 5        जिल्ला सेवा केन्द्र सम्बन्धी विवरण

नोट : सम्बन्धित फाइल  यसै website को  श्रोतहरु मा हेर्नुहोला |