नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मापदण्ड

सि.नं शीर्षक
1 एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, २०७१ डाउनलोड
2 सी.बी.आर. कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्था छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ डाउनलोड
3 समाज कल्यान परिषदको पदाधिकारी मनोनयन पदाधिकारी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ डाउनलोड
4 केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक समितिमा सदस्यको मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ डाउनलोड
5 प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माण तथा संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड
6 संस्थागत अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड
7 जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ डाउनलोड