नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

नमुना अभिलेखहरु

सि.नं शीर्षक
1 ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण (नमुना) निर्देशिका, २०७४ डाउनलोड
2 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
3 अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
4 ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
5 बाल गृह सञ्चालन (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
6 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
7 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च (नमुना) कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
8 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमुना) कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड