नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मस्यौदा

सि.नं शीर्षक
1 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०७८ (मस्यौदा) डाउनलोड
2 अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना (मस्यौदा) डाउनलोड
3 अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा) डाउनलोड