नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

जर्नल

सि.नं शीर्षक
1 सशक्तीकरण जर्नल, २०७४ डाउनलोड
2 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) जर्नल, २०७५ डाउनलोड
3 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) जर्नल, २०७६ डाउनलोड
4 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) जर्नल, २०७७ डाउनलोड
5 सशक्तीकरण जर्नल, २०७८ डाउनलोड
6 सशक्तीकरण जर्नल, २०७९ डाउनलोड
7 सशक्तीकरण जर्नल, २०८० डाउनलोड