नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

कार्ययोजना तथा कार्यप्रगति

सि.नं शीर्षक
1 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना , २०६२ डाउनलोड
2 मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ डाउनलोड
3 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६० डाउनलोड
4 लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१ डाउनलोड
5 माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति २०७५-०२-०९ डाउनलोड
6 Covid-१९ Action Plan २०७७ डाउनलोड
7 मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ डाउनलोड
8 मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ डाउनलोड
9 लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभिया वर्ष २०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना आ. व. २०७६/७७ डाउनलोड