नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

नीति

सि.नं शीर्षक
1 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ डाउनलोड
2 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ डाउनलोड
3 राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० डाउनलोड
4 अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० डाउनलोड
5 बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०८० (मस्यौदा) डाउनलोड