नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

अपाङ्गता सम्बन्धी 10 वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना